Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi site üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye Üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması ve saklanması gerekmektedir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. İşbu sözleşme, http://www.isteofilm.com (bundan sonra “isteofilm.com” olarak anılacaktır) ile isteofilm.com servisini kullanacak olan kullanıcı arasında akdedilmiş olup, kullanıcılarına hangi şartlarda hizmet vereceğini belirtir. Bu üyelik sözleşmesi isteofilm.com hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama isteofilm.com’un servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: isteofilm.com’a kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, “üye” ve “ziyaretçi”leri içerir. isteofilm.com, üyelerine haber paylaşımı, e.günlük (blog), yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir. Bu hizmetler isteofilm.com sunucusunda hizmet veren isteofilm.com tarafından sağlanır. isteofilm.com’a üye olunması, isteofilm.com üyelik sözleşmesinin üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. isteofilm.com’un verdiği hizmetlerinden yararlanmak için üye kaydı yaptırmadan önce bu sözleşmeyi okuyun ve onaylayın.  Eğer isteofilm.com hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ya da yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız derhal isteofilm.com’la irtibata geçin.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İsteofilm.com önceden yapılacak bir uyarıya gerek kalmaksızın, sitenin içeriğini ve kullanım şeklini dilediği zamanda değiştirebilir; üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektirir hale dönüştürebilir; ek hizmetler verebilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir, ücretli verebilir; üyenin siteyi kullanmasını herhangi bir neden göstermeksizin engelleyebilir.
Üye, isteofilm.com sitesinin %100 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. isteofilm.com web sitesini kesintisiz erişilebilir tutmak için en üst düzeyde özeni gösterir ve bu konuda benzer hizmetler sunan kişi ve kurumların almakta oldukları tüm önlemleri alır. Ancak, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile isteofilm.com’in etki alanı dışındaki durumlar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri savaş, grev,doğal afet gibi, isteofilm.com web sayfalarında kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir. Üye işbu sözleşme ile bu türlü hizmet kesintilerinden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
İsteofilm.com (sitesinin amacı genel ahlak kurallarına ve toplumda kabul edilen diğer kurallara uygun ve seviyeli bir arkadaşlık, eğlence ve paylaşım ortamı sağlanması olduğundan,) isteofilm.com  sitesine üyelik başvurusu yapan herkesi üye olarak kabul etmek yükümlülüğü altında değildir.  İsteofilm.com üyelik başvurularını tamamen kendi inisiyatifi ile kabul veya reddetme hakkına sahiptir.
Üye, isteofilm.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, isteofilm.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda isteofilm.com, bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.
Üye, isteofilm.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından isteofilm.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, isteofilm.com’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
Üye isteofilm.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. İsteofilm.com, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
Üye, isteofilm.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı , başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
İsteofilm.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Beyazperde ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi üyelerin sorumluluğundadır. Beyazperde’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Üyenin isteofilm.com’da yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendisine ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkı olduğu kabul edilir. Üyeye ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunma şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde üye, isteofilm.com’un uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulacaktır. isteofilm.com’da yayınlanmak üzere sunulan içeriğin ve mesaj ve sair isteofilm.com imkanlarının kullanılması suretiyle gönderilmiş olunan içeriğin hukuka uygun olması üyenin sorumluluğundadır. Gönderilen veya sağlanan içeriğin hukuka uygun olmaması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğu üyeye aittir. Üye, bu sözleşmesel ilişki nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda isteofilm.com’un bilgisayar kayıtlarının(eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) h.u.m.k. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektedir.
İsteofilm.com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, isteofilm.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden isteofilm.com’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, isteofilm.com’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, isteofilm.com’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
İsteofilm.com’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, isteofilm.com’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.
isteofilm.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette isteofilm.com tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. İsteofilm.com hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. İsteofilm.com, web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
İsteofilm.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun isteofilm.com, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
İsteofilm.com’da yazılan yorum, yazı ve haberlere ilişkin telif hakları üyelere aittir. Üye, bu nedenle isteofilm.com’da yayınlanmış olan haber ve yorumları ticari maksatla dahi dilediği şekilde derleyip, kullanabilir. Ancak bunları başka bir kaynakta daha yayınlaması halinde isteofilm.com’a aktif link vermesi gerekmektedir. Telif hakları üyeye ait olmakla birlikte, isteofilm.com’da yazdığı tüm haberler ve yazılar üzerinde isteofilm.com’a çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektedir. İsteofilm.com, haber, yorum ve yazılar isteofilm.com’da yayında olduğu müddetçe tüm yazılar uygun görülen bütün ortamlarda ticari amaçla kullanılması hakkına sahip olacaktır. Bunu engellemek için üyenin yazısını silmesi yeterli olacaktır ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup, üyeye daha önce yapılmış çalışmalardan yazılarının çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını bu nedenle her zaman mümkündür. İsteofilm.com üyelerinin yazılarının internet dışındaki ortamlarda ticari amaçla kullanılması halinde, ilgili çalışmadan kar elde edilmesi şartıyla, kendi takdir edeceği miktarda telif ödemesinde bulunacağını taahhüt eder.
İsteofilm.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
İsteofilm.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. İsteofilm.com, üyenin portal hizmetlerini alırken internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. İsteofilm.com yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.
İsteofilm.com sitesinde yer alan bağlantılar, reklamlar, banner ve benzerleri isteofilm.com tüzel kişiliğinden bağımsız gerçek veya tüzel kişilerdir. İsteofilm.com üyelerine bu partnerlerin mal ve hizmet önerilerinin sunulmasına aracılık etmektedir. Bu nedenle isteofilm.com hiçbir şekilde bu şirketlerin sunmakta oldukları mal ve hizmetlere ilişkin sözleşme ve diğer hukuki işlemlere taraf değildir, bu mal ve hizmetlere ilişkin herhangi bir kefalet, garanti veya diğer bir teminat taahhüdünde bulunmamaktadır. İsteofilm.com bu şirketlerin hiçbir eyleminden dolayı sorumlu tutulamaz.
İsteofilm.com sitelerinden başka internet sitelerine yapılmış olan bağlantılar (link) sadece üyeye referans sağlama amaçlı olup isteofilm.com’un ilgili sitede sunulan içeriklerle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Üye bu bağlantıları kullanarak ilgili siteye erişmekle isteofilm.com’un hukuki yükümlülük alanından çıkacağını ve bu bağlantıların tıklanması ve herhangi bir siteye erişilmesi sonucu uğrayabileceği zararlar nedeni ile isteofilm.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
İsteofilm.com üyenin sitelerine yükleyeceği her türlü veriyi kötü niyetli üçüncü şahısların ele geçirmesini engellemek için benzer oluşumların kullandığı her türlü teknolojik önlemi alacaktır. Ancak gerekli tüm önlemleri almış olmasına rağmen siteye yüklenen verinin kötü niyetli üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden isteofilm.com sorumlu olmayacaktır. Üye bu durumda herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
İsteofilm.com sitelerini sadece 18 yaşından büyükler kullanabilir. İsteofilm.com 18 yaşından küçük kişilerin sitelere üye olmalarından ötürü hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek olup bu nedenle uğrayacağı her türlü zararlar için zarara neden olan üyelere ve/veya yasal temsilcilerine aynen rûcu etme hakkını haizdir.

Üyelerin isteofilm.com tarafından sunulan hizmetlerden/servislerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Siteye erişim için kendilerine verilen bilgilerin (üye ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından beri tutulmasıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin sisteme giriş bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması ve benzeri hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya 3. kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle isteofilm.com’un in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Üye tarafından girilen her bilgi isteofilm.com veritabanında saklanacak olup bu bilgiler gizli tutulacaktır. Şu kadar ki, söz konusu gizlilik, bu bilgilerin kanunen açıklanmasını zorunlu kılan haller için geçerli değildir. İsteofilm.com’un herhangi bir kusuru olmaksızın bu bilgilerin 3. şahıslara dağıtılması ve/veya kullanımına sunulması halinde isteofilm.com site yöneticileri, moderatörler ya da idareciler hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
İsteofilm.com, üyenin bilişim sistemlerine isteofilm.com sitesinin kullanımı nedeni ile üyelerin bilgisi dahilinde herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yüklemeyecek, kurmayacak veya göndermeyecektir. Ancak üyenin bazı bilgilerinin hatırlanmasını istediği ve bu yöndeki tercihini gerek isteofilm.com sitesi gerekse tüm siteler için belirlemiş olduğu durumlar bu kuralın istisnasını oluşturacaktır. Bu tercihlerin üyenin bilişim sistemi veya siteler üzerinde tanımlanması ile üye bu tercihlerin kullanılması için gerekli teknik araçların bilişim sistemine yüklenmesini, bunların sistemin çalışmasına müdahale etmesini ve değiştirmesini kabul etmiş sayılacaktır. İsteofilm.com bu tercihlerden kaynaklanabilecek güvenlik açıklarından sorumlu değildir.
Üye, sitelerin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitelerin veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.
Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitelerin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.
Üyeler; isteofilm.com.com’a üye olarak veya servislerini kullanarak, verdikleri bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; isteofilm.com’u kullanırken herhangi bir geçerli yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini; isteofilm.com’da yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut isteofilm.com editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını; isteofilm.com’a gönderdikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek unsurlar, pornografik fotoğraflar, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık ve yasadışılık bulunmayacağını; isteofilm.com’a üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumlulukları altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal isteofilm.com’a bildirmeyi; isteofilm.com’un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını; isteofilm.com’un sitenin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları paralı hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu; isteofilm.com’da tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra isteofilm.com tarafından üyelikten çıkarılabileceğini; isteofilm.com’un, üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini; isteofilm.com’un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden isteofilm.com’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, isteofilm.com’un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu; kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi; üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduklarını; isteofilm.com üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, isteofilm.com’un sorumluluğu olmadığını üye’nin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve tüm bu maddelere daha sonra itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
isteofilm.com, üyelerden veya kullanıcılardan gelen içeriği, e.postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
isteofilm.com herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı isteofilm.com sorumlu tutulamaz.
isteofilm.com kullanıcı isimlerinin ve e.postalarının izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından, herhangi bir nedenle toplanması yasaktır.
Üyelerin isteofilm.com’daki profillerinde veya web sitelerinde bulunan veya forumlara gönderilen ticari reklam – tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir.
isteofilm.com , üyeler tarafından 1 yıl boyunca işletilmeyen, 1 yıl boyunca siteye yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, e.günlükleri (blogları) silebilir. Yürürlülük Kullanıcı, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşem ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Değişiklikler isteofilm.com’un web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı, bu üyelik sözleşmesindeki değişiklikleri, değişiklikler isteofilm.com web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır.
SÖZLEŞMENİN FESHİ
İsteofilm.com, üye’ nin Siteden yararlanma hakkını başkaca hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir.
Üye, İşbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olduğunu ve aykırı davranışları nedeniyle isteofilm.com’un, üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kaldığı, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için isteofilm.com’ un rücu hakkı olduğunu ve rücu durumunda bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşme Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyalet yasalarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması hakkındaki uyuşmazlıkların çözümünde Kaliforniya Eyalet Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.